Namespace: ILITEAPI z imapLiteApi-coreEx

ILITEAPI z imapLiteApi-coreEx

Główny moduł imapLiteApi który jest rozszerzony o dodatkowe funkcje po dodaniu do strony pliku imapLiteApi-coreEx.js oraz podpięciu plugina clusterLayer
Source:

Methods

<static> add(layerId, obj)

Dodaje do warstwy nowy obiekt
Parameters:
Name Type Description
layerId String identyfikator warstwy
obj Object obiekt do dodania
Properties
Name Type Description
geometry Object geometria obiektu {x,y}
attributes Object atrybuty obiektu {nazwa:wartość, nazwa:wartość}
Source:

<static> addCustomCss(url)

Funkcja pozwalająca na dodanie do strony mapy własnych styli CSS bezpośrednio z adresu url
Parameters:
Name Type Description
url String link do pliku css
Source:

<static> addCustomStyle(styleString)

Funkcja pozwalająca na dodanie do strony mapy własnych styli CSS bezpośrednio poprzez paramter
Parameters:
Name Type Description
styleString String string zawierający style
Source:
Tutorials:

<static> addGraphic(g)

Dodaje do mapy grafikę użytownika Wymaga podpięcia pluginu addGraphic
Parameters:
Name Type Description
g Object obiekt z grafiką do dodania do mapy w formacie JSON. Przykłady formatów: http://help.arcgis.com/en/arcgisserver/10.0/apis/rest/geometry.html
Source:

<static> addLayer(cfg)

Dodaje warstwę do mapy
Parameters:
Name Type Description
cfg Object obiekt zawierający wszystie dane potrzebne do wyświetlenia warstwy
Properties
Name Type Argument Default Description
id String identyfikator warstwy do dodania
name String nazwa warstwy (np: na legendzie czy na liście)
data Object dane warswy
Properties
Name Type Description
geometry Object geometria obiektu
Properties
Name Type Description
x Float współrzędna x
y Float współrzędna y
attributes Object atrybuty obiektu w postaci słownika {nazwa:wartość, nazwa:wartość}
idField String nazwa pola które będzie służyc jako identyfiaktor obiektów
renderer JSON renderer służący do rysowania danych na mapie
clusterRenderer JSON renderer służący do rysowania danych klastrowanych na mapie
groupDistance Int <optional>
100 maksymalna odległość pomiędzy obiektami na ekranie w pikselach która skutkuje grupowaniem tych obiektów
maxClusterScale Int <optional>
100000 maksymalna skala do której będzie działało klastrowanie
groupAttribute String <optional>
Nazwa pola po którym dodatkowo przy klastrowaniu bedzie odbywało się grupowanie (np: nazwa województwa, wtedy przy dostatecznie małej skali na mapie bedzie po 1 klastrze dla każdego województwa)
popupTemplate Int <optional>
szablon okna pokazwyanego po kliknięciu na obiekt
Source:
Tutorials:

<static> addMapModule(cfg, callback)

Pozwala na podpięcie nowego modułu do mapy Wymaga podpięcia pluginu addService
Parameters:
Name Type Description
cfg Object konfiguracja nowego modułu
Properties
Name Type Description
id String identyfikator nowego modułu
label String nazwa nowego modułu widoczna na liście
mapservices Array lista serwisów do dodania do mapy (zobacz funkcję addMapService)
callback callback funkcja wywoływana po dodaniu modułu do mapy z 1 parametrem
Source:
Tutorials:

<static> addMapService(cfg, callback)

Pozwala na dodanie do istniejącego modułu nowego serwisu mapowego Wymaga podpięcia pluginu addService
Parameters:
Name Type Description
cfg Object konfiguracja nowego serwisu
Properties
Name Type Description
id String identyfikator modułu do którego dodany bedzie serwis
mapService Object konfiguracja serwisu do dodania
Properties
Name Type Argument Description
mapId String identyfiaktor serwisu
index Int indeks serwisu w module
visible Bool <optional>
czy serwis ma być widoczny
alpha Float <optional>
przezroczystość serwisu
type String typ serwisu: [titled, dynamic, WMS]
serviceUrl String adres serwisu
minScale Int <optional>
minimalna skala przy której wyświetla się serwis
maxScale Int <optional>
maksymalna skala przy której wyświetla się skala
callback callback funkcja wywoływana po dodaniu modułu do mapy z 1 parametrem
Source:

<static> addObject(compositionId, layerId, newObject, callback)

Dodaje nowy obiekt do warstwy, włacznie z zapisaniem go do bazy
Parameters:
Name Type Description
compositionId String identyfikator kompozycji
layerId String identyfikator warstwy
newObject Object obiekt do zapisania
callback callback funkcja zwrotna wywoływana po zapisaniu obiektu do bazy z wynikami
Source:

<static> addObjects(compositionId, layerId, newObjects, callback)

Dodaje nowe obiekty do warstwy, włacznie z zapisaniem ich do bazy
Parameters:
Name Type Description
compositionId String identyfikator kompozycji
layerId String identyfikator warstwy
newObjects Array tablica obiektów do zapisania
callback callback funkcja zwrotna wywoływana po zapisaniu obiektów do bazy z wynikami
Source:

<static> changeRenderer(cfg)

Pozwala na zmanę wczejśniej dodanego renderera
Parameters:
Name Type Description
cfg Object obiekt z danymi
Properties
Name Type Description
layerId String identyfikator warstwy
renderer JSON renderer służący do rysowania danych na mapie
clusterRenderer JSON renderer służący do rysowania danych klastrowanych na mapie
Source:

<static> clearGraphics()

Usuwa z mapy grafikę użytownika Wymaga podpięcia pluginu addGraphic
Source:

<static> deleteObject(compositionId, layerId, objectId, callback)

Usuwa obiekt z warswy, włacznie z usunięciem go do bazy
Parameters:
Name Type Description
compositionId String identyfikator kompozycji
layerId String identyfikator warstwy
objectId Object identyfikator obiekt do usunięcia
callback callback funkcja zwrotna wywoływana po usunięciu obiektu z bazy z wynikami
Source:

<static> flash(layerIdOrObj, id, delay)

Podświetla obiekt na wybranej warstwie
Parameters:
Name Type Argument Description
layerIdOrObj String | Object identyfikator wastwy lub obiekt ze współrzędnymi
Properties
Name Type Description
x Float współrzędna x
y Float współrzędna x
id Int <optional>
identyfikator obiektu w warstwie layerId, podajemy tylko jeśli podawaliśmy layerId w poprzednim parametrze
delay int opóźnienie w ms podświetlenia
Source:
Tutorials:

<static> getCenter(callback)

Fukcja do pobierania akutalnego środka mapy podawane w układzie w układzie współrzędnym mapy np: 2180
Parameters:
Name Type Description
callback function funkcja która w 1 parametrze będzie miała przekazany środek mapy jako 2 elementową tablicę
Source:

<static> getCenterAndScale(callback)

Fukcja do pobierania akutalnego środka mapy podawane w układzie w układzie współrzędnym mapy np: 2180 oraz skali mapy
Parameters:
Name Type Description
callback function funkcja która w 1 parametrze będzie miała przekazany obiekt ze środekiem mapy jako 2 elementową tablicę oraz skalę
Source:

<static> getComposition(id, callback)

Pobiera konfigurację oraz dane dla zadanej kompozycji
Parameters:
Name Type Description
id String identyfikator kompozycji do pobrania
callback ILITEAPI~getCompositionCallback funkcja zwrotna z danymi kompozycji
Source:

<static> getCompositionList(callback)

Zwraca listę dostępnych kompozycji dla aktualnie zalogowanego użytkownika
Parameters:
Name Type Description
callback ILITEAPI~getCompositionListCallback funkcja zwrotna zawierająca listę kompozycji
Source:

<static> getExtent(callback)

Funkcja do pobierania aktualnego zasięgu mapy podawanego w układzie współrzędnym mapy np: 2180
Parameters:
Name Type Description
callback ILITEAPI~getExtentCallback funkcja która w 1 parametrze będzie miała przekazany zasięg mapy
Source:
Tutorials:

<static> getFilters()

Funkcja pobierająca filtrowanie dla warstw
Source:

<static> getMapModules(callback)

Pozwala na pobranie listy aktulanych modułów mapowych Wymaga podpięcia pluginu addService
Parameters:
Name Type Description
callback callback funkcja z wynikową listą dostępnych modułów w formacie [{id, name}, ...]
Source:

<static> getMapSize(callback)

Pobiera rozmiar mapy (w iFrame)
Parameters:
Name Type Description
callback callback funkcja zwrotna z rozmiarem mapy w 1 parametrze
Source:

<static> getParameterByName(name) → {String}

Funkcja pozwalająca na pobranie wartości parametru pobranego z aktualnego adresu URL
Parameters:
Name Type Description
name String nazwa parametru
Source:
Returns:
wartość parametru
Type
String

<static> getQueryActiveMapModule() → {String}

Funkcja zwracająca parametr 'actMap' - activeMapId przekazany w parametrach queryString
Source:
Returns:
wartość parametru actMap
Type
String

<static> getQueryCenter() → {String}

Funkcja zwracająca parametr 'ce' - center przekazany w parametrach queryString
Source:
Returns:
wartość parametru ce
Type
String

<static> getQueryCenterAndScale() → {String}

Funkcja zwracająca parametr 'cesc' - center i scale przekazany w parametrach queryString
Source:
Returns:
wartość parametru cesc
Type
String

<static> getQueryExtent() → {String}

Funkcja zwracająca parametr 'e' - extent przekazany w parametrach queryString
Source:
Returns:
wartość parametru e
Type
String

<static> getQueryMapModules() → {String}

Funkcja zwracająca parametr 'maps' - activeMaps przekazany w parametrach queryString
Source:
Returns:
wartość parametru maps
Type
String

<static> getQueryScale() → {String}

Funkcja zwracająca parametr 'sc' - scale przekazany w parametrach queryString
Source:
Returns:
wartość parametru sc
Type
String

<static> getScale(callback)

Fukcja do pobierania aktualnej skali mapy
Parameters:
Name Type Description
callback function funkcja która w 1 parametrze będzie miała przekazaną skalę mapy
Source:

<static> getVisibleIds(callback)

Zwraca listę widocznych obiektów na ekranie nadaje sie do pobierania danych klastrowanych po stronie użytkownika
Parameters:
Name Type Description
callback ILITEAPI~getVisibleIdsCallback funkcja która w 1 paramterze będzie miała słownik gdzie kluczem będzie identyfikator warstwy a wartością będzie lista identyfikatorów obiektów z tej warstwy
Source:
Tutorials:

<static> getVisibleIds(showClusters, callback)

Zwraca listę widocznych obiektów na ekranie oraz jesli dla warstwy było ustawione klastrowanie serwerowe zwraca również dane
Parameters:
Name Type Description
showClusters bool określa czy w zwracanych danych maja być widoczne całe dane czy dane zklastrowane (tak jak widać je na mapie). Dla warstwy z klastrowaniem serwerowym zawsze zwracane są dane klastrowane
callback ILITEAPI~getVisibleDataCallback funkcja która w 1 paramterze będzie miała obiekt ktory posiada klucz ids które jest słownikiem gdzie kluczem będzie identyfikator warstwy a wartością będzie lista identyfikatorów obiektów z tej warstwy, drugim kluczem zwracanego obiketu jest data, który jest słownikem z danymi - dla warstwy klastrowanej serwerowo
Source:

<static> hideLoader()

Ukrywa na mapie "spinner" z tekstem Wymaga podpięcia pluginu addGraphic
Source:

<static> lastAdd(compositionId, callback)

Zwraca czas ostatniego dodania obiektu dla wybranej kompozycji z IP użytkownika (pobranego z request)
Parameters:
Name Type Description
compositionId String identyfikator kompozycji
callback callback funkcja zwrotna w której zwracany jest czas ostatniego dodania obiektu dla IP użytkownika (pobranego z request)
Source:

<static> loadComposition(id, options)

Wyświetla na mapie kompozycję o danym id
Parameters:
Name Type Description
id String identyfikator kompozycji do załadowania
options Object dodatkowe parametry
Properties
Name Type Argument Default Description
ignoreExtent bool <optional>
false czy po wyczytaniu danych pomijać parametr extent ustawiony w metadanych
filter Object <optional>
domyślny filtr ustawiony na starcie
Properties
Name Type Argument Description
layerId Array <optional>
format zapisu wartości - [{op:string, field:string, args:[]}]
refreshInterval Number <optional>
częstotliwość odświeżania danych w sekundach
Source:

<static> loadCompositionWithCallback(id, callback, options)

Wyświetla na mapie kompozycję o danym id oraz wraca dane tej kompozycji
Parameters:
Name Type Description
id String identyfikator kompozycji do załadowania
callback callback funkcja wywoływana po załadowniu kompozycji z 1 parametrem z danymi kompozycji
options Object dodatkowe parametry
Properties
Name Type Argument Default Description
initialExtent Object <optional>
początkowy extent mapy
Properties
Name Type Description
xmin Number
ymin Number
xmax Number
xmax Number
spatialReference Object
Properties
Name Type Description
wkid Number well-known ID
ignoreExtent bool <optional>
false czy po wyczytaniu danych pomijać parametr extent ustawiony w metadanych
filter Object <optional>
domyślny filtr ustawiony na starcie
Properties
Name Type Argument Description
layerId Array <optional>
format zapisu wartości - [{op:string, field:string, args:[]}]
refreshInterval Number <optional>
częstotliwość odświeżania danych w sekundach
layers Object <optional>
słownik gdzie kluczem jest identyfikator warstwy a wartością obiekt {popupTemplate: '...', listTemplate: '...', editTemplate: '...'} - pozwala na nadpisywanie szablonów zdefiniowanych w edytorze kompozycji
Source:

<static> publicAddObject(compositionId, layerId, newObject, callback)

Dodaje nowy obiekt do warstwy, włacznie z zapisaniem go do bazy, funkcja może być wykonana tylko jeśli w kompozycji jest zaznaczona funkcja "publiczne dodawanie" wtedy uzytkownik bez żadnych uprawnień może dodawać obiekty
Parameters:
Name Type Description
compositionId String identyfikator kompozycji
layerId String identyfikator warstwy
newObject Object obiekt do zapisania
callback callback funkcja zwrotna wywoływana po zapisaniu obiektu do bazy z wynikami
Source:

<static> redraw(layerId)

Wymusza przerysowanie podanej warstwy
Parameters:
Name Type Description
layerId String identyfikator warstwy
Source:

<static> reinitEx()

Jesli po usunięciu mapy z DOM i dodaniu jej ponownie nie działają zdarzenia, to należy wywołać tą metodę
Source:

<static> remove(layerId, id)

Usuwa obiekt o podanym identyfikatorze z podenej warstwy
Parameters:
Name Type Description
layerId String identyfikator warstwy
id Int identyfikator obiektu
Source:

<static> removeLayer(layerId)

Usuwa warstwę z mapy
Parameters:
Name Type Description
layerId String guid warstwy do usunięcia
Source:

<static> removeMapModule(id, callback)

Usuwa wybrany moduł z listy dostępnych modułów i odświeża mapę Wymaga podpięcia pluginu addService
Parameters:
Name Type Description
id String identyfikator modułu do usunięcia
callback callback funkcja z wynikową listą dostępnych modułów w formacie [{id, name}, ...]
Source:

<static> searchUserData(searchStr, callback)

Funkcja do przeszukwania pełnotekstowego danych dodanych do mapy
Parameters:
Name Type Description
searchStr String szukany tekst
callback ILITEAPI~searchUserDataCallback funkcja z wynikami wyszukania
Source:
Tutorials:

<static> setEnableCustomClick(layerId, state)

Funkcja włączajaca/wyłączająca generowanie zdarzenia onClick na warstwie. Pozwala na podpięcie własnej obsługi podpowiedzi.
Parameters:
Name Type Description
layerId String identyfikator warstwy
state Bool stan wł/wył zdarzenia click na warstwie
Source:

<static> setFilterForLayer(layerId, filter)

Funkcja ustawiająca filtrowanie dla danej warstwy
Parameters:
Name Type Description
layerId String identyfikator warstwy
filter Object obiekt z wartościami filtra typu {op:"eq", args:[10], field: "typ"} dostępne operatory to: eq - 'field == args', neq - 'field != args', lt - 'field < args', lte - 'field <= args', gt - 'field > args', gte - 'field >= args', in - 'field in (args)', nin - 'field not in (args), startsWith - 'field startsWith (args)', endsWith - 'field endsWith (args)', constains - 'field contains (args)', bAnd - 'field & (args)' - binary operator, bOr - 'field | (args)' - binary operator,
Source:

<static> setMapCursor()

Ustawia kursor myszy dla mapy
Source:

<static> setMapModule(id, callback)

Ustawia przekazany moduł jako aktywny i odświeża mapę Wymaga podpięcia pluginu addService
Parameters:
Name Type Description
id String identyfikator modułu
callback callback funkcja z wynikiem operacji
Source:

<static> showBookmarksWindow()

Wyświetla okno z zakładkami przestrzennymi Wymaga podpięcia pluginu bookmarks
Source:

<static> showLoader(msg)

Wyświetla na mapie "spinner" z tekstem Wymaga podpięcia pluginu addGraphic
Parameters:
Name Type Description
msg String tekst pod ikoną
Source:

<static> showPopup(layerId, id)

Dla danego obiektu na wybranej warstwie wyświetla okno z dymkiem i informacja o obiekcie
Parameters:
Name Type Description
layerId String identyfikator wastwy
id Int identyfikator obiektu w warstwie layerId
Source:
Tutorials:

<static> update(layerId, id, newObject)

Aktualizuje obiekt o podanym identyfikatorze z podenej warstwy
Parameters:
Name Type Description
layerId String identyfikator warstwy
id Int identyfikator obiektu
newObject Object nowy obiekt
Properties
Name Type Description
geometry Object geometria obiektu
Properties
Name Type Description
x Float współrzędna x
y Float współrzędna y
attributes Object atrybuty obiektu w postaci słownika {nazwa:wartość, nazwa:wartość}
Source:

<static> updateObject(compositionId, layerId, updatedObject, callback)

Aktualizuje obiekt w warswie, włacznie z zapisaniem go do bazy
Parameters:
Name Type Description
compositionId String identyfikator kompozycji
layerId String identyfikator warstwy
updatedObject Object obiekt do zaktualizowania
callback callback funkcja zwrotna wywoływana po zaktualizowaniu obiektu do bazy z wynikami
Source:

<static> zoomTo(obj)

Powiększa mapę w zależności od typu przekazanego parametru do obszaru lub wskazanych obiektów
Parameters:
Name Type Description
obj Object można podać obiekt typy extent: {xmin, xmax, ymin, ymax, spatialReference:{wkid}}, lub słownik z identyfikatorami obiektów do ktorych będzie wykonane przybliżenie: {layerId:[id1,id2,id3], layerId2:[id1,id2]}
Source:
Tutorials:
Examples

Przykładowy obiekt z zasięgiem przekazywany do funkcji

{ 
   "xmin": 638902.2299711781, 
   "ymin": 490423.72377461987, 
   "xmax": 640050.5239344328, 
   "ymax": 491019.0374652472, 
   "spatialReference": {  
     "wkid": 2180 
   }
}

Przykładowy obiekt z identyfikatorami obiektów przekazywany do fukcji

{
   "4028fb474d675639014d6c20cf4a000f":[
     123,
     234
   ],
   "4028fb474d675639014d6c20cf4a0000":[
     11
   ]
}

Type Definitions

ILITEAPI~getCompositionCallback(result)

Funkcja zwrotna z 1 parametrem zawierajacym konfigurację oraz dane kompozycji
Parameters:
Name Type Description
result Object
Properties
Name Type Description
meta String konfiguracja kompozycji
Properties
Name Type Description
sharePublic Bool czy kompozycja jest publiczna czy nie
initialExtent JSON początkowy zasięg dla kompozycji
layers Array tablica z konfuguracją warstw (zobacz funkcję addLayer)
data.data Array słownik z danymi kompozycji
Source:

ILITEAPI~getCompositionListCallback(result)

Funckja zwrotna z 1 parametrem zawierająca listę dostępnych kompozycji
Parameters:
Name Type Description
result Array lista obiektów z danymi kompozycji
Source:

ILITEAPI~getExtentCallback(extent)

Funkcja zwrotna z 1 parametrem zawierajacym aktualny zasięg mapy
Parameters:
Name Type Description
extent Object obiekt z zasięgiem mapy
Properties
Name Type Description
xmin Float współrzędna x
xmax Float współrzędna x
ymin Float współrzędna y
ymax Float współrzędna y
spatialReference Object obiekt odzworowania
Properties
Name Type Description
wkid Int identyfikator odwzorowania (Well Known ID)
Source:

ILITEAPI~getVisibleIdsCallback(result)

Funkcja zwrotna z 1 parametrem wywoływana w funkcji getVisibleIds
Parameters:
Name Type Description
result Object słownik z obiektami widocznymi na ekranie, gdzie kluczem jest identyfikator warstwy a wartością jest lista identyfikatorów obiektów z tej warstwy
Source:

ILITEAPI~searchUserDataCallback(result)

Funkcja zwrotna z 1 parametrem zawierajacym aktualny zasięg mapy
Parameters:
Name Type Description
result Object słownik ze znalezionymi obiektami w formacie {layerId:[objectId, objectId], layerId:[objectId,objectId]}
Properties
Name Type Description
key String identyfikator warstwy
value Array lista identyfikatorów obiektów z danej warstwy
Source:

Events

onClick

Zdarzenie wywoływane po naciśnięciu na obiekt dodany przez użytkownika, wywoływane jeśli na danej warstwie ustawione jest setEnableCustomClick
Properties:
Name Type Description
selectedObject Object kliknięty obiekt na mapie ze wszystkimi atrybitami tego obiektu
Properties
Name Type Description
layerId String identyfikator warstwy
Source:

onExtentChange

Zdarzenie wywoływane po zmianie zasięgu mapy
Source:

onMapClick

Zdarzenie kliknięcie na mapie (nie na obiektach dodanych do mapy)
Properties:
Name Type Description
evt Object parametr dodawany do 1 argumentu przekazywanego w zdarzeniu
Properties
Name Type Description
mapPoint Object punkt kliknięcia na mapie (we współrzędnych mapowych)
Properties
Name Type Description
x Object współrzędna x
y Object współrzędna y
Source:

onZoom

Zdarzenie wywoływane po zmianie parametru zoom mapy
Type:
 • Object
Source: